Privacy Verklaring

North Yacht Survey, gevestigd aan Doctor Frederik van Eedenweg 31 1401 GC Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.northyachtsurvey.nl

Doctor Frederik van Eedenweg 31 1401 GC Bussum
+31651052648

M.H.J. Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van North Yacht Survey Hij is te bereiken
via martijn@northyachtsurvey.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

North Yacht Survey verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
  aan te maken, in correspondentie en telefonisch • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die wij verwerken

North Yacht Survey verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens
achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
martijn@northyachtsurvey.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

North Yacht Survey verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • North Yacht Survey analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • North Yacht Survey verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

North Yacht Survey neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van North Yacht Survey) tussen zit. North Yacht Survey gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: Moneybird boekhoudprogramma en Fastfield software.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

North Yacht Survey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor persoonsgegevens: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

North Yacht Survey verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. North Yacht Survey blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

North Yacht Survey gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

North Yacht Survey gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. North Yacht Survey gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste
bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/
themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik
maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
martijn@northyachtsurvey.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. North
Yacht Survey zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
North Yacht Survey wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

North Yacht Survey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
martijn@northyachtsurvey.nl