Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden North Yacht Survey

Artikel 1 – DEFINITIES

  1. Aankoopkeuring: een algemene technische inspectie van het vaartuig met als doel inzicht te verkrijgen in de staat van het vaartuig zelf en van de technische installaties.
  2. Optie: een uitbreiding van de standaard aankoopkeuring met een specifiek en grondig te keuren onderdeel of installatie zoals een smeerolieanalyse of het keuren, afpersen en certificeren van een gasinstallatie.
  3. Budgetkeuring: een technische inspectie van alleen het onderwaterschip en de mechanische voortstuwingsinstallatie. Alle overige installaties en componenten worden uitdrukkelijk niet geïnspecteerd of beoordeeld.
  4. Vocht- en osmose onderzoek: een onderzoek van uitsluitend het polyesterlaminaat van het onderwaterschip door het meten van vocht op strategische plaatsen en het beoordelen van eventuele osmoseverschijnselen met als doel inzicht te verkrijgen in het vochtgehalte van het polyesterlaminaat en het vaststellen van het wel of niet aanwezig zijn van zichtbare osmoseverschijnselen.
  5. Huiddiktemeting: het meten van de huiddikte op een aantal strategische plaatsen op het onderwaterschip van metalen vaartuigen, met als doel een indicatie te verkrijgen van de gemiddelde materiaaldikte van het onderwaterschip. Er kan niet worden gegarandeerd dat er geen plaatsen zijn waar de materiaaldikte geringer is dan de laagst gemeten waarde.
  6. Opleveringskeuring: een algemene inspectie van een nieuw op te leveren vaartuig, met als doel inzicht te verkrijgen in de mate waaraan dit vaartuig aan de opdracht van de opdrachtgever en aan de huidige kwaliteitseisen van de jachtbouw voldoet.
  7. Garantiekeuring: een onderzoek van een vaartuig waarvan de door de werf afgegeven garantietermijn nog niet verstreken is. Het onderzoek heeft als doel eventuele gebreken en productiefouten op te sporen die normaliter binnen de door de producent opgestelde garantievoorwaarden vallen.
  8. Bouwbegeleiding: advisering van de opdrachtgever gedurende de bouw van een zeil- of motorjacht alsmede de beoordeling van de verschillende bouwfasen en uitbestede werkzaamheden als daarvoor specifiek opdracht is gegeven.
  9. Cascokeuring: een inspectie om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van stalen- of aluminium casco. Hierbij wordt met name beoordeeld in hoeverre de kwaliteit en uitvoering van het las- en slijpwerk voldoet aan huidige kwaliteitseisen en CE vereisten. Een cascokeuring is nadrukkelijk geen constructieberekening, noch een toetsing aan de constructievereisten in relatie tot een bepaalde CE ontwerpcategorie.
  10. Motorkeuring: een visuele en auditieve inspectie van de scheepsmotor, inclusief de schroefasinstallatie of saildrive voor zover deze onderdelen zich binnenboord bevinden en bereikbaar zijn, om te bepalen of er een indicatie is voor nader onderzoek.
  11. Smeerolieanalyse: het laten analyseren van een smeeroliemonster van de motor of keerkoppeling door een extern laboratorium, om inzicht te verkrijgen in de staat van de inwendige motoronderdelen. North Yacht Survey is alleen verantwoordelijk voor het nemen van de monsters en niet voor verzending en analyse van de smeeroliemonsters.
  12. Gaskeuring: het inspecteren, beoordelen en afpersen van uitsluitend de gasinstallatie aan boord van pleziervaartuigen, woonarken en woonvaartuigen of in caravans, campers en recreatiewoningen. De gasinstallatie wordt beoordeeld met behulp van de relevante NEN of ISO normen. Na goedkeuring wordt de installatie eventueel gecertificeerd.
  13. Deelkeuring of deelexpertise: een inspectie van uitsluitend een specifiek onderdeel, gebied of een bepaalde installatie van het vaartuig.
  14. Contra-expertise: beoordeling en expertise van een vaartuig, een gedeelte of onderdeel van een vaartuig naar aanleiding van een eerder uitgebracht inspectierapport van derden.
  15. Technisch advies en consultancy: advisering van de opdrachtgever op het gebied van vaartuigen, woonarken, woonschepen en technische installaties in de ruimste zin. Doel van deze advisering is het ondersteunen, begeleiden en informeren van de opdrachtgever.
  16. Installatiekeuring: beoordeling van een technische of elektrische installatie aan boord van pleziervaartuigen, in caravans, campers of recreatiewoningen. De installaties worden beoordeeld op aanleg en veiligheid met behulp van de relevante NEN of ISO normen. 
  17. Tekenwerk: het maken van technische tekeningen van componenten, installaties en het maken van schematekeningen met als doel een technisch advies te illustreren of te ondersteunen. 
  18. Rapport: de schriftelijke vastlegging van de bevindingen en de expertise naar aanleiding van de in dit artikel genoemde onderzoeken of keuringen.
  19. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk opdracht voor één van in dit artikel omschreven diensten aan North Yacht Survey heeft verstrekt en ter zake als contractspartij heeft te gelden.
  20. De expert: de natuurlijke persoon van wie de werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van één van de in dit artikel omschreven diensten. 
  21. North Yacht Survey: de onderneming, gedreven in de vorm van een eenmanszaak die in de contractuele relatie met de opdrachtgever als opdrachtnemer heeft te gelden en de overeengekomen werkzaamheden uitvoert.

 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen North Yacht Survey en opdrachtgever(s), waarop North Yacht Survey deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met North Yacht Survey, waarbij derden betrokken worden. 
  2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door North Yacht Survey ten behoeve van de opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de verrichtte werkzaamheden, de resultaten van de verrichtte werkzaamheden en de door North Yacht Survey geleverde rapporten geen rechten ontlenen.
  3. De meest recente versie van de algemene voorwaarden, gehanteerd door North Yacht Survey is op alle tussen North Yacht Survey en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van toepassing, met uitsluiting van andere voorwaarden. In het geval deze voorwaarden zullen worden vervangen door een nieuwe versie, verklaart de opdrachtgever zich reeds nu voor alsdan akkoord met deze voorwaarden.
  4. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en North Yacht Survey. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
  5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 
  6. Deze algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van verschillen in de teksten die het gevolg van de bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 3 – OFFERTES

  1. Offertes van North Yacht Survey zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. North Yacht Survey is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 
  2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals helling- en afspuitkosten, of andere kosten die derden in rekening brengen, tenzij anders is aangegeven.
  3. In de expertiseopdracht wordt tenminste beschreven; de aard, de inhoud en omvang van de door North Yacht Survey te verrichten werkzaamheden; de wijze waarop het honorarium wordt bepaald; het tijdsbestek waarin de opdracht wordt uitgevoerd.
  4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is North Yacht Survey er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij North Yacht Survey anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht North Yacht Survey niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
  5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  6. De expertiseopdracht en alle aanvullende overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever door middel van retournering van de getekende offerte. 

 

Artikel 4 – TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

  1. Opdrachtgever verstrekt North Yacht Survey tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5 – DE OVEREENKOMST 

  1. Een expertiseovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, waarbij de North Yacht Survey zich tegenover de opdrachtgever verplicht om, tegen betaling, één van de in artikel 1 genoemde keuringen of onderzoeken te verrichten en te rapporteren, tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Voor de standaard aankoopkeuring geldt dat deze zich alleen beperkt tot die delen van het vaartuig die toegankelijk zijn gemaakt voor inspectie. De binnenzijde van tanks worden niet geïnspecteerd. Zeilen worden alleen gehesen en geïnspecteerd als deze zijn aangeslagen en de weersomstandigheden een zinvolle inspectie toelaten, of als deze op een daarvoor geschikte plaats zijn uitgelegd. De beoordeling van de snit van de zeilen is bij de standaard aankoopkeuring uitgesloten. De waterdichtheid van (vlucht)luiken, patrijspoorten, ramen, teakdekken en gemonteerd beslag wordt niet getest. Verder worden alleen onderdelen en uitrustingen geïnspecteerd die op het moment van de keuring op het vaartuig aanwezig zijn. 
  3. Tenzij anders overeengekomen, worden alleen de delen of installaties van het vaartuig geïnspecteerd, die op het moment van de aankoopkeuring redelijkerwijs toegankelijk, of toegankelijk gemaakt, zijn en zonder destructieve maatregelen bereikt kunnen worden. Destructief onderzoek valt buiten de standaard aankoopkeuring. De genoemde werkzaamheden kunnen tegen een extra vergoeding wel uitgevoerd worden als daarvoor schriftelijk een aanvullende opdracht voor is verleend. In artikel 1 zijn diverse mogelijkheden nader gedefinieerd.
  4. Voor keuringen van motoren en voortstuwingsinstallaties geldt hetgeen in artikel 1 van deze voorwaarden is vastgelegd. Deze keuringen omvatten geen inwendige inspecties. Motoren en voortstuwingsinstallaties worden niet (gedeeltelijk) gedemonteerd tenzij de opdrachtgever daarvoor expliciet schriftelijk opdracht heeft verstrekt. 
  5. Voor deelkeuringen geldt dat alleen dat specifieke onderdeel, gebied of installatie van het vaartuig wordt beoordeeld, waarvoor opdracht is gegeven. In het voorkomend geval zal North Yacht Survey, direct in het oog springende onderwerpen, die niet begrepen zijn in de betreffende deelkeuring, vrijblijvend signaleren. Omdat dit buiten de opdracht van de deelkeuring valt, worden deze aanvullende opmerkingen uitsluitend gezien als extra service, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventueel aanwezige gebreken, die buiten de specifieke deelopdracht vallen en waaraan in het kader van de opdracht geen aandacht aan is besteed, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  6. In de expertiseopdracht wordt tenminste beschreven; de aard, de inhoud en omvang van de door North Yacht Survey te verrichten werkzaamheden; de wijze waarop het honorarium wordt bepaald; het tijdsbestek waarin de opdracht wordt uitgevoerd.
  7. North Yacht Survey behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen die voortkomen uit de opdracht of ontstaan door ongewenste onderbrekingen of vertragingen buiten de schuld van North Yacht Survey om. Indien dergelijke extra kosten ontstaan, zal dit zo spoedig als mogelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

 

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN VAN NORTH YACHT SURVEY

  1. Alle werkzaamheden die door North Yacht Survey worden verricht, worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd aan de hand van de tijde van de opdracht bekende stand der techniek. North Yacht Survey heeft een inspanningsverplichting zonder de verplichting om met de uitvoering van de werkzaamheden een gewenst resultaat te bereiken of te garanderen. Inschattingen van (reparatie)kosten worden naar beste weten en kunnen verstrekt maar geven geen garantie dat werkzaamheden of materialen ook voor de genoemde bedragen kunnen worden ingekocht.
  2. Tenzij anders overeengekomen levert de North Yacht Survey uiterlijk 15 werkdagen na het afronden van de werkzaamheden een schriftelijke rapportage met zijn bevindingen en expertise, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.
  3. North Yacht Survey verstrekt geen gegevens aan derden tenzij overeengekomen met de opdrachtgever.
  4. De werkzaamheden van North Yacht Survey eindigen met het indienen van het (eind)rapport.
  5. North Yacht Survey bewaart de gegevens die naar zijn inschatting betrekking hebben op de uitgevoerde opdracht, gedurende één jaar vanaf de datum waarop de (eind)rapportage is opgemaakt. North Yacht Survey bepaalt de wijze waarop deze gegevens worden bewaard.

 

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID VAN NORTH YACHT SURVEY

  1. North Yacht Survey staat er voor in dat zijn onderzoek voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid. Indien North Yacht Survey de eisen van de opdrachtgever niet haalbaar en uitvoerbaar acht, is North Yacht Survey verplicht om de opdrachtgever daarop te wijzen.
  2. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van onduidelijkheid, onvolledigheid, onjuistheden et cetera, van de door North Yacht Survey verleende diensten, adviezen en rapporten, behoudens opzet of grove schuld.
  3. Onder alle omstandigheden is aansprakelijkheid uitgesloten wanneer, deze onduidelijkheden, onvolledigheden, onjuistheden et cetera, het gevolg zijn van oorzaken buiten de schuld of buiten het bereik van North Yacht Survey, of vallend onder de standaard uitsluitingen zoals vermeld in de door North Yacht Survey verstrekte rapporten.
  4. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de door de opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
  5. Bij deelkeuringen is de aansprakelijkheid jegens North Yacht Survey strikt beperkt tot datgene dat met dit opdrachtonderdeel te maken heeft.
  6. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor niet verrichte werkzaamheden of voor werkzaamheden die hij in het kader van de opdracht niet hoefde te verrichten.
  7. Bij CE keuringen accepteert North Yacht Survey geen aansprakelijkheid ten aanzien van het wel of niet voldoen aan de Europese wet Pleziervaartuigen. Het wel of niet conform de CE vereisten produceren van een vaartuig is en blijft de eindverantwoordelijkheid van de producent, bouwer, leverancier of importeur van het vaartuig.
  8. Het door North Yacht Survey opgemaakte rapport, is niet overdraagbaar aan derden en derden kunnen daar geen rechten aan ontlenen.
  9. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de keuring aan het vaartuig ontstaat. Het vaartuig behoort op de dag van de keuring voldoende verzekerd te zijn. Ook voor schade aan het vaartuig die wordt veroorzaakt door derden zoals bij hijs-, opbok- en of transportwerkzaamheden is North Yacht Survey niet aansprakelijk. 
  10. In geval van aansprakelijkheid van North Yacht Survey jegens opdrachtgevers, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanneemsom of het berekende honorarium van de betreffende opdracht.
  11. De aansprakelijkheid van North Yacht Survey is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in het voorkomend geval.
  12. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  13. Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar na de rapportdatum of de datum van het indienen van het advies bij de opdrachtgever waarop de werkzaamheden betrekking hebben.
  14. North Yacht Survey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
  15. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van North Yacht Survey, vrijwaart de opdrachtgever North Yacht Survey en de aan haar verbonden personen voor, en zal de opdrachtgever North Yacht Survey en de aan haar verbonden personen schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op North Yacht Survey of een aan haar verbonden persoon mocht hebben of jegens North Yacht Survey of een aan haar verbonden persoon mocht instellen en die voortvloeien uit of verband houden met door North Yacht Survey ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

 

Artikel 8 – DERDEN 

  1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft North Yacht Survey het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
  2. North Yacht Survey heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, te aanvaarden.
  3. De eventuele kosten die voortvloeien uit het inschakelen van de derden zijn voor rekening van de opdrachtgever van North Yacht Survey.

 

Artikel 9 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

  1. De opdrachtgever verschaft North Yacht Survey voorafgaand aan de keuring alle beschikbare informatie over het te keuren vaartuig. Het vaartuig dient door de opdrachtgever te worden voorbereid en gereed gemaakt voor de keuring. De kosten van het voorbereiden en het gereed maken zijn voor de opdrachtgever evenals eventuele kraankosten en kosten van derden.
  2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opdracht behoorlijk en onder acceptabele condities kan worden uitgevoerd.
  3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het vaartuig op de dag van de keuring voldoende is verzekerd. Voldoende houdt in ieder geval in; een WA-Casco polis met uitgebreide dekking ook wel een ‘Allrisk’ verzekering genoemd.
  4. De opdrachtgever is tegenover North Yacht Survey aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en/of van de door hem in geschakelde derden is veroorzaakt. 

 

Artikel 10 – BETALINGSVOORWAARDEN

  1. Betalingen geschieden, naar keuze van North Yacht Survey, contant of door overmaking op een door North Yacht Survey aan te wijzen bankrekening. North Yacht Survey behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen een (aan)betaling van de opdrachtgever te verlangen voordat wordt gestart met de werkzaamheden.
  2. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet voor de op de factuur vermelde vervaldatum, of in geval van vooruitbetaling, voor de geplande keuringsdatum, betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is North Yacht Survey gerechtigd om, vanaf de op de factuur vermelde vervaldatum, de wettelijke rente over het totaal verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Ook alle buitengerechtelijke en alle gerechtelijke kosten die ontstaan bij de verdere vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden vastgesteld conform het rapport Voorwerk II, met een minimum van € 150,00 (plus BTW), welk bedrag verschuldigd is bij 2e aanmaning.
  3. Alle tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
  4. Indien de uitvoering wordt vertraagd of uitgesteld op verzoek van de opdrachtgever, of doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is North Yacht Survey gerechtigd een gedeeltelijke betaling van zijn honorarium te vorderen op het tijdstip waarop dit bij doorgang van de geplande werkzaamheden betaald had moeten worden.
  5. Voor alle opdrachten worden reiskosten aan de opdrachtgever doorberekend. De bepaling van het aantal in rekening te brengen kilometers, wordt een digitale routeplanner gebruikt.
  6. North Yacht Survey hanteert een vaste jaarlijkse indexering van maximaal 5% waarmee gehanteerde en overeengekomen tarieven kunnen worden verhoogd. Bij een doorlopende opdracht zal de opdrachtgever uiterlijk één maand voor tariefswijziging hierover worden geïnformeerd.
  7. Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermeldde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke betalingscondities zal de betaling uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum geschieden.

 

Artikel 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

  1. Op alle adviezen, berekeningen, tekeningen, documenten, boeken, rapportages en alle andere verstrekte informatie die voor, gedurende en na de opdracht door North Yacht Survey worden verstrekt, zijn intellectuele eigendomsrechten van toepassing. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van North Yacht Survey of haar licentiegevers.
  2. Uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van North Yacht Survey is de opdrachtgever gerechtigd deze openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 

Artikel 12 – KLACHTEN

  1. Reclamaties over de uitvoering van het expertisewerk dienen schriftelijk en voorzien van een toelichting, binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 3 maanden na verzending van de factuur waarop de werkzaamheden betrekking hebben bij North Yacht Survey ingediend te worden.
  2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. 
  3. Reclamaties over facturen dienen schriftelijk en voorzien van een toelichting te worden ingediend binnen 14 dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur, zonder dat dit overigens het recht geeft aan de opdrachtgever om betaling op te schorten of een beroep te doen op verrekening of compensatie van hetgeen de opdrachtgever meent te vorderen te hebben van North Yacht Survey.
  4. De gevolgen van niet tijdig ingediende reclamaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 – OPZEGGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

  1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst te beëindigen onder vergoeding van de kosten die North Yacht Survey tot het moment van opzeggen heeft gemaakt.
  2. Wanneer de opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is North Yacht Survey gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Blijft opdrachtgever na schriftelijke Ingebrekestelling nog steeds in gebreke met de nakoming van diens verplichtingen, heeft North Yacht Survey het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever de tot op dat moment verrichte werkzaamheden te factureren.
  3. De opdrachtgever heeft het recht om tot 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst op te zeggen. Bij opzegging binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden heeft North Yacht Survey het recht om 25 % van de aanneemsom of van het vooraf ingeschatte aantal uren in rekening te brengen.
  4. In een aantal gevallen heeft North Yacht Survey het recht om de werkzaamheden direct te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden. Dit is onder andere in de volgende gevallen; in geval de opdrachtgever komt te overlijden, de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een verzoek tot surseance van betaling heeft indient, tot boedelafstand overgaat, er beslag wordt gelegd op een gedeelte of op het gehele eigendom van de opdrachtgever, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of dat er sprake is van schuldsanering. In dergelijke gevallen houdt North Yacht Survey het recht op vergoeding van de kosten die tot op het moment van het beëindigen van de werkzaamheden of het ontbinden van de overeenkomst zijn gemaakt. Onder deze kosten vallen ook rente en de eventueel geleden schade.

 

Artikel 14 – MELDING VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN

  1. In bepaalde gevallen zoals bij representatieve of bijzondere opdrachten kan North Yacht Survey van de opdracht zelf, of van de binnen de opdracht verrichtte werkzaamheden, geproduceerde rapporten, foto’s of andere informatie, melding maken ten behoeve van commerciële doeleinden. North Yacht Survey zal dit uitsluitend publiceren na toestemming van de opdrachtgever in kwestie.

 

Artikel 15 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN 

  1. Individuele afwijkingen, waaronder aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden dienen door de partijen uitdrukkelijk voor akkoord worden bevonden. De acceptatie dient door de partijen schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  1. Op alle overeenkomsten tussen North Yacht Survey en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen die betrekking hebben op aan North Yacht Survey verleende opdrachten of uitgebrachte adviezen en rapporten, zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbank Midden-Nederland

 

Artikel 17 – VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88541363.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden North Yacht Survey

Artikel 1 – DEFINITIES

  1. Aankoopkeuring: een algemene technische inspectie van het vaartuig met als doel inzicht te verkrijgen in de staat van het vaartuig zelf en van de technische installaties.
  2. Optie: een uitbreiding van de standaard aankoopkeuring met een specifiek en grondig te keuren onderdeel of installatie zoals een smeerolieanalyse of het keuren, afpersen en certificeren van een gasinstallatie.
  3. Budgetkeuring: een technische inspectie van alleen het onderwaterschip en de mechanische voortstuwingsinstallatie. Alle overige installaties en componenten worden uitdrukkelijk niet geïnspecteerd of beoordeeld.
  4. Vocht- en osmose onderzoek: een onderzoek van uitsluitend het polyesterlaminaat van het onderwaterschip door het meten van vocht op strategische plaatsen en het beoordelen van eventuele osmoseverschijnselen met als doel inzicht te verkrijgen in het vochtgehalte van het polyesterlaminaat en het vaststellen van het wel of niet aanwezig zijn van zichtbare osmoseverschijnselen.
  5. Huiddiktemeting: het meten van de huiddikte op een aantal strategische plaatsen op het onderwaterschip van metalen vaartuigen, met als doel een indicatie te verkrijgen van de gemiddelde materiaaldikte van het onderwaterschip. Er kan niet worden gegarandeerd dat er geen plaatsen zijn waar de materiaaldikte geringer is dan de laagst gemeten waarde.
  6. Opleveringskeuring: een algemene inspectie van een nieuw op te leveren vaartuig, met als doel inzicht te verkrijgen in de mate waaraan dit vaartuig aan de opdracht van de opdrachtgever en aan de huidige kwaliteitseisen van de jachtbouw voldoet.
  7. Garantiekeuring: een onderzoek van een vaartuig waarvan de door de werf afgegeven garantietermijn nog niet verstreken is. Het onderzoek heeft als doel eventuele gebreken en productiefouten op te sporen die normaliter binnen de door de producent opgestelde garantievoorwaarden vallen.
  8. Bouwbegeleiding: advisering van de opdrachtgever gedurende de bouw van een zeil- of motorjacht alsmede de beoordeling van de verschillende bouwfasen en uitbestede werkzaamheden als daarvoor specifiek opdracht is gegeven.
  9. Cascokeuring: een inspectie om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van stalen- of aluminium casco. Hierbij wordt met name beoordeeld in hoeverre de kwaliteit en uitvoering van het las- en slijpwerk voldoet aan huidige kwaliteitseisen en CE vereisten. Een cascokeuring is nadrukkelijk geen constructieberekening, noch een toetsing aan de constructievereisten in relatie tot een bepaalde CE ontwerpcategorie.
  10. Motorkeuring: een visuele en auditieve inspectie van de scheepsmotor, inclusief de schroefasinstallatie of saildrive voor zover deze onderdelen zich binnenboord bevinden en bereikbaar zijn, om te bepalen of er een indicatie is voor nader onderzoek.
  11. Smeerolieanalyse: het laten analyseren van een smeeroliemonster van de motor of keerkoppeling door een extern laboratorium, om inzicht te verkrijgen in de staat van de inwendige motoronderdelen. North Yacht Survey is alleen verantwoordelijk voor het nemen van de monsters en niet voor verzending en analyse van de smeeroliemonsters.
  12. Gaskeuring: het inspecteren, beoordelen en afpersen van uitsluitend de gasinstallatie aan boord van pleziervaartuigen, woonarken en woonvaartuigen of in caravans, campers en recreatiewoningen. De gasinstallatie wordt beoordeeld met behulp van de relevante NEN of ISO normen. Na goedkeuring wordt de installatie eventueel gecertificeerd.
  13. Deelkeuring of deelexpertise: een inspectie van uitsluitend een specifiek onderdeel, gebied of een bepaalde installatie van het vaartuig.
  14. Contra-expertise: beoordeling en expertise van een vaartuig, een gedeelte of onderdeel van een vaartuig naar aanleiding van een eerder uitgebracht inspectierapport van derden.
  15. Technisch advies en consultancy: advisering van de opdrachtgever op het gebied van vaartuigen, woonarken, woonschepen en technische installaties in de ruimste zin. Doel van deze advisering is het ondersteunen, begeleiden en informeren van de opdrachtgever.
  16. Installatiekeuring: beoordeling van een technische of elektrische installatie aan boord van pleziervaartuigen, in caravans, campers of recreatiewoningen. De installaties worden beoordeeld op aanleg en veiligheid met behulp van de relevante NEN of ISO normen. 
  17. Tekenwerk: het maken van technische tekeningen van componenten, installaties en het maken van schematekeningen met als doel een technisch advies te illustreren of te ondersteunen. 
  18. Rapport: de schriftelijke vastlegging van de bevindingen en de expertise naar aanleiding van de in dit artikel genoemde onderzoeken of keuringen.
  19. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk opdracht voor één van in dit artikel omschreven diensten aan North Yacht Survey heeft verstrekt en ter zake als contractspartij heeft te gelden.
  20. De expert: de natuurlijke persoon van wie de werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van één van de in dit artikel omschreven diensten. 
  21. North Yacht Survey: de onderneming, gedreven in de vorm van een eenmanszaak die in de contractuele relatie met de opdrachtgever als opdrachtnemer heeft te gelden en de overeengekomen werkzaamheden uitvoert.

 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen North Yacht Survey en opdrachtgever(s), waarop North Yacht Survey deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met North Yacht Survey, waarbij derden betrokken worden. 
  2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door North Yacht Survey ten behoeve van de opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de verrichtte werkzaamheden, de resultaten van de verrichtte werkzaamheden en de door North Yacht Survey geleverde rapporten geen rechten ontlenen.
  3. De meest recente versie van de algemene voorwaarden, gehanteerd door North Yacht Survey is op alle tussen North Yacht Survey en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van toepassing, met uitsluiting van andere voorwaarden. In het geval deze voorwaarden zullen worden vervangen door een nieuwe versie, verklaart de opdrachtgever zich reeds nu voor alsdan akkoord met deze voorwaarden.
  4. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en North Yacht Survey. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
  5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 
  6. Deze algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van verschillen in de teksten die het gevolg van de bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 3 – OFFERTES

  1. Offertes van North Yacht Survey zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. North Yacht Survey is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 
  2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals helling- en afspuitkosten, of andere kosten die derden in rekening brengen, tenzij anders is aangegeven.
  3. In de expertiseopdracht wordt tenminste beschreven; de aard, de inhoud en omvang van de door North Yacht Survey te verrichten werkzaamheden; de wijze waarop het honorarium wordt bepaald; het tijdsbestek waarin de opdracht wordt uitgevoerd.
  4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is North Yacht Survey er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij North Yacht Survey anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht North Yacht Survey niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
  5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  6. De expertiseopdracht en alle aanvullende overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever door middel van retournering van de getekende offerte. 

 

Artikel 4 – TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

  1. Opdrachtgever verstrekt North Yacht Survey tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5 – DE OVEREENKOMST 

  1. Een expertiseovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, waarbij de North Yacht Survey zich tegenover de opdrachtgever verplicht om, tegen betaling, één van de in artikel 1 genoemde keuringen of onderzoeken te verrichten en te rapporteren, tenzij tussen de partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Voor de standaard aankoopkeuring geldt dat deze zich alleen beperkt tot die delen van het vaartuig die toegankelijk zijn gemaakt voor inspectie. De binnenzijde van tanks worden niet geïnspecteerd. Zeilen worden alleen gehesen en geïnspecteerd als deze zijn aangeslagen en de weersomstandigheden een zinvolle inspectie toelaten, of als deze op een daarvoor geschikte plaats zijn uitgelegd. De beoordeling van de snit van de zeilen is bij de standaard aankoopkeuring uitgesloten. De waterdichtheid van (vlucht)luiken, patrijspoorten, ramen, teakdekken en gemonteerd beslag wordt niet getest. Verder worden alleen onderdelen en uitrustingen geïnspecteerd die op het moment van de keuring op het vaartuig aanwezig zijn. 
  3. Tenzij anders overeengekomen, worden alleen de delen of installaties van het vaartuig geïnspecteerd, die op het moment van de aankoopkeuring redelijkerwijs toegankelijk, of toegankelijk gemaakt, zijn en zonder destructieve maatregelen bereikt kunnen worden. Destructief onderzoek valt buiten de standaard aankoopkeuring. De genoemde werkzaamheden kunnen tegen een extra vergoeding wel uitgevoerd worden als daarvoor schriftelijk een aanvullende opdracht voor is verleend. In artikel 1 zijn diverse mogelijkheden nader gedefinieerd.
  4. Voor keuringen van motoren en voortstuwingsinstallaties geldt hetgeen in artikel 1 van deze voorwaarden is vastgelegd. Deze keuringen omvatten geen inwendige inspecties. Motoren en voortstuwingsinstallaties worden niet (gedeeltelijk) gedemonteerd tenzij de opdrachtgever daarvoor expliciet schriftelijk opdracht heeft verstrekt. 
  5. Voor deelkeuringen geldt dat alleen dat specifieke onderdeel, gebied of installatie van het vaartuig wordt beoordeeld, waarvoor opdracht is gegeven. In het voorkomend geval zal North Yacht Survey, direct in het oog springende onderwerpen, die niet begrepen zijn in de betreffende deelkeuring, vrijblijvend signaleren. Omdat dit buiten de opdracht van de deelkeuring valt, worden deze aanvullende opmerkingen uitsluitend gezien als extra service, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventueel aanwezige gebreken, die buiten de specifieke deelopdracht vallen en waaraan in het kader van de opdracht geen aandacht aan is besteed, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  6. In de expertiseopdracht wordt tenminste beschreven; de aard, de inhoud en omvang van de door North Yacht Survey te verrichten werkzaamheden; de wijze waarop het honorarium wordt bepaald; het tijdsbestek waarin de opdracht wordt uitgevoerd.
  7. North Yacht Survey behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen die voortkomen uit de opdracht of ontstaan door ongewenste onderbrekingen of vertragingen buiten de schuld van North Yacht Survey om. Indien dergelijke extra kosten ontstaan, zal dit zo spoedig als mogelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

 

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN VAN NORTH YACHT SURVEY

  1. Alle werkzaamheden die door North Yacht Survey worden verricht, worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd aan de hand van de tijde van de opdracht bekende stand der techniek. North Yacht Survey heeft een inspanningsverplichting zonder de verplichting om met de uitvoering van de werkzaamheden een gewenst resultaat te bereiken of te garanderen. Inschattingen van (reparatie)kosten worden naar beste weten en kunnen verstrekt maar geven geen garantie dat werkzaamheden of materialen ook voor de genoemde bedragen kunnen worden ingekocht.
  2. Tenzij anders overeengekomen levert de North Yacht Survey uiterlijk 15 werkdagen na het afronden van de werkzaamheden een schriftelijke rapportage met zijn bevindingen en expertise, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.
  3. North Yacht Survey verstrekt geen gegevens aan derden tenzij overeengekomen met de opdrachtgever.
  4. De werkzaamheden van North Yacht Survey eindigen met het indienen van het (eind)rapport.
  5. North Yacht Survey bewaart de gegevens die naar zijn inschatting betrekking hebben op de uitgevoerde opdracht, gedurende één jaar vanaf de datum waarop de (eind)rapportage is opgemaakt. North Yacht Survey bepaalt de wijze waarop deze gegevens worden bewaard.

 

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID VAN NORTH YACHT SURVEY

  1. North Yacht Survey staat er voor in dat zijn onderzoek voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid. Indien North Yacht Survey de eisen van de opdrachtgever niet haalbaar en uitvoerbaar acht, is North Yacht Survey verplicht om de opdrachtgever daarop te wijzen.
  2. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van onduidelijkheid, onvolledigheid, onjuistheden et cetera, van de door North Yacht Survey verleende diensten, adviezen en rapporten, behoudens opzet of grove schuld.
  3. Onder alle omstandigheden is aansprakelijkheid uitgesloten wanneer, deze onduidelijkheden, onvolledigheden, onjuistheden et cetera, het gevolg zijn van oorzaken buiten de schuld of buiten het bereik van North Yacht Survey, of vallend onder de standaard uitsluitingen zoals vermeld in de door North Yacht Survey verstrekte rapporten.
  4. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de door de opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
  5. Bij deelkeuringen is de aansprakelijkheid jegens North Yacht Survey strikt beperkt tot datgene dat met dit opdrachtonderdeel te maken heeft.
  6. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor niet verrichte werkzaamheden of voor werkzaamheden die hij in het kader van de opdracht niet hoefde te verrichten.
  7. Bij CE keuringen accepteert North Yacht Survey geen aansprakelijkheid ten aanzien van het wel of niet voldoen aan de Europese wet Pleziervaartuigen. Het wel of niet conform de CE vereisten produceren van een vaartuig is en blijft de eindverantwoordelijkheid van de producent, bouwer, leverancier of importeur van het vaartuig.
  8. Het door North Yacht Survey opgemaakte rapport, is niet overdraagbaar aan derden en derden kunnen daar geen rechten aan ontlenen.
  9. North Yacht Survey is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de keuring aan het vaartuig ontstaat. Het vaartuig behoort op de dag van de keuring voldoende verzekerd te zijn. Ook voor schade aan het vaartuig die wordt veroorzaakt door derden zoals bij hijs-, opbok- en of transportwerkzaamheden is North Yacht Survey niet aansprakelijk. 
  10. In geval van aansprakelijkheid van North Yacht Survey jegens opdrachtgevers, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanneemsom of het berekende honorarium van de betreffende opdracht.
  11. De aansprakelijkheid van North Yacht Survey is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in het voorkomend geval.
  12. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  13. Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar na de rapportdatum of de datum van het indienen van het advies bij de opdrachtgever waarop de werkzaamheden betrekking hebben.
  14. North Yacht Survey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
  15. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van North Yacht Survey, vrijwaart de opdrachtgever North Yacht Survey en de aan haar verbonden personen voor, en zal de opdrachtgever North Yacht Survey en de aan haar verbonden personen schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op North Yacht Survey of een aan haar verbonden persoon mocht hebben of jegens North Yacht Survey of een aan haar verbonden persoon mocht instellen en die voortvloeien uit of verband houden met door North Yacht Survey ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

 

Artikel 8 – DERDEN 

  1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft North Yacht Survey het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
  2. North Yacht Survey heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, te aanvaarden.
  3. De eventuele kosten die voortvloeien uit het inschakelen van de derden zijn voor rekening van de opdrachtgever van North Yacht Survey.

 

Artikel 9 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

  1. De opdrachtgever verschaft North Yacht Survey voorafgaand aan de keuring alle beschikbare informatie over het te keuren vaartuig. Het vaartuig dient door de opdrachtgever te worden voorbereid en gereed gemaakt voor de keuring. De kosten van het voorbereiden en het gereed maken zijn voor de opdrachtgever evenals eventuele kraankosten en kosten van derden.
  2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opdracht behoorlijk en onder acceptabele condities kan worden uitgevoerd.
  3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het vaartuig op de dag van de keuring voldoende is verzekerd. Voldoende houdt in ieder geval in; een WA-Casco polis met uitgebreide dekking ook wel een ‘Allrisk’ verzekering genoemd.
  4. De opdrachtgever is tegenover North Yacht Survey aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en/of van de door hem in geschakelde derden is veroorzaakt. 

 

Artikel 10 – BETALINGSVOORWAARDEN

  1. Betalingen geschieden, naar keuze van North Yacht Survey, contant of door overmaking op een door North Yacht Survey aan te wijzen bankrekening. North Yacht Survey behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen een (aan)betaling van de opdrachtgever te verlangen voordat wordt gestart met de werkzaamheden.
  2. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet voor de op de factuur vermelde vervaldatum, of in geval van vooruitbetaling, voor de geplande keuringsdatum, betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is North Yacht Survey gerechtigd om, vanaf de op de factuur vermelde vervaldatum, de wettelijke rente over het totaal verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Ook alle buitengerechtelijke en alle gerechtelijke kosten die ontstaan bij de verdere vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden vastgesteld conform het rapport Voorwerk II, met een minimum van € 150,00 (plus BTW), welk bedrag verschuldigd is bij 2e aanmaning.
  3. Alle tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
  4. Indien de uitvoering wordt vertraagd of uitgesteld op verzoek van de opdrachtgever, of doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is North Yacht Survey gerechtigd een gedeeltelijke betaling van zijn honorarium te vorderen op het tijdstip waarop dit bij doorgang van de geplande werkzaamheden betaald had moeten worden.
  5. Voor alle opdrachten worden reiskosten aan de opdrachtgever doorberekend. De bepaling van het aantal in rekening te brengen kilometers, wordt een digitale routeplanner gebruikt.
  6. North Yacht Survey hanteert een vaste jaarlijkse indexering van maximaal 5% waarmee gehanteerde en overeengekomen tarieven kunnen worden verhoogd. Bij een doorlopende opdracht zal de opdrachtgever uiterlijk één maand voor tariefswijziging hierover worden geïnformeerd.
  7. Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermeldde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke betalingscondities zal de betaling uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum geschieden.

 

Artikel 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

  1. Op alle adviezen, berekeningen, tekeningen, documenten, boeken, rapportages en alle andere verstrekte informatie die voor, gedurende en na de opdracht door North Yacht Survey worden verstrekt, zijn intellectuele eigendomsrechten van toepassing. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van North Yacht Survey of haar licentiegevers.
  2. Uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van North Yacht Survey is de opdrachtgever gerechtigd deze openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 

Artikel 12 – KLACHTEN

  1. Reclamaties over de uitvoering van het expertisewerk dienen schriftelijk en voorzien van een toelichting, binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 3 maanden na verzending van de factuur waarop de werkzaamheden betrekking hebben bij North Yacht Survey ingediend te worden.
  2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. 
  3. Reclamaties over facturen dienen schriftelijk en voorzien van een toelichting te worden ingediend binnen 14 dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur, zonder dat dit overigens het recht geeft aan de opdrachtgever om betaling op te schorten of een beroep te doen op verrekening of compensatie van hetgeen de opdrachtgever meent te vorderen te hebben van North Yacht Survey.
  4. De gevolgen van niet tijdig ingediende reclamaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 – OPZEGGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

  1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst te beëindigen onder vergoeding van de kosten die North Yacht Survey tot het moment van opzeggen heeft gemaakt.
  2. Wanneer de opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is North Yacht Survey gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Blijft opdrachtgever na schriftelijke Ingebrekestelling nog steeds in gebreke met de nakoming van diens verplichtingen, heeft North Yacht Survey het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever de tot op dat moment verrichte werkzaamheden te factureren.
  3. De opdrachtgever heeft het recht om tot 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst op te zeggen. Bij opzegging binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden heeft North Yacht Survey het recht om 25 % van de aanneemsom of van het vooraf ingeschatte aantal uren in rekening te brengen.
  4. In een aantal gevallen heeft North Yacht Survey het recht om de werkzaamheden direct te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden. Dit is onder andere in de volgende gevallen; in geval de opdrachtgever komt te overlijden, de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een verzoek tot surseance van betaling heeft indient, tot boedelafstand overgaat, er beslag wordt gelegd op een gedeelte of op het gehele eigendom van de opdrachtgever, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of dat er sprake is van schuldsanering. In dergelijke gevallen houdt North Yacht Survey het recht op vergoeding van de kosten die tot op het moment van het beëindigen van de werkzaamheden of het ontbinden van de overeenkomst zijn gemaakt. Onder deze kosten vallen ook rente en de eventueel geleden schade.

 

Artikel 14 – MELDING VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN

  1. In bepaalde gevallen zoals bij representatieve of bijzondere opdrachten kan North Yacht Survey van de opdracht zelf, of van de binnen de opdracht verrichtte werkzaamheden, geproduceerde rapporten, foto’s of andere informatie, melding maken ten behoeve van commerciële doeleinden. North Yacht Survey zal dit uitsluitend publiceren na toestemming van de opdrachtgever in kwestie.

 

Artikel 15 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN 

  1. Individuele afwijkingen, waaronder aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden dienen door de partijen uitdrukkelijk voor akkoord worden bevonden. De acceptatie dient door de partijen schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  1. Op alle overeenkomsten tussen North Yacht Survey en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen die betrekking hebben op aan North Yacht Survey verleende opdrachten of uitgebrachte adviezen en rapporten, zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbank Midden-Nederland

 

Artikel 17 – VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88541363.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.